แนวทางการแก้ไขระบบบริการหนังสือรับรองการเกิด ทร.๑/๑

ลำดับที่
เอกสารทางราชการ
เปิด
Down load
1
การกำหนดรหัสลับ (ว.18_2553)
open
down load
2
การจัดทำทะเบียนราษฎรสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (ว.8_2553)
open
down load
3
การแจ้งการเกิดและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสํญชาติไทย (ว.8_2552)
open
down load
4
การแจ้งการเกิดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ว.9_2547)
open
down load
5
การแจ้งเกิดเด็กที่เสียชีวิตแล้ว (423_2552)
open
down load
6
การดำเนินการโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)เฉลิมพระเกียรติ วุฒิสภา (2358_2553)
open
down load
7
การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ (574_2535)
open
down load
8
การนับปีทางจันทรคติ (ว.4_2539)
open
down load
9
การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรสำหรับคนต่างด้าว (ว.15_2545)
open
down load
10
การปฏิบัติงานทะเปียนราษฎร (ว.30_2553)
open
down load
11
การรับแจ้งการเกิดที่ออดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ว.28_2553)
open
down load
12
การรับแจ้งเกิดบุตรของคนต่างด้าวที่มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย (ว.12_2546)
open
down load
13
การลงรายการในหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑๑ สำหรับโรงพยาบาล) (1877_2544)
open
down load
14
การลงรายการวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร (ว.39_2544)
open
down load
15
การรับแจ้งเกิดของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (209_2550,ว 49_2558,,ว 25_2558,ว 32_2559)
open
down load
16
การวินิจฉัยเรื่องสัญชาติของบุคคล (2558_2544)
open
down load
17
การออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑๑) และหนังสือรับรองการตาย (ท.ร.๔๑) (ว.24_2558)
open
down load
18
การออกหนังสือรับรองการเกิด (ทร ๑๑) ให้กับบุตรของคนต่างด้าว (6985_2545)
open
down load
19
เกณฑ์รับรองการแปลชื่อ (กฏกระทรวง_2540)
open
down load
20
ขอหารือการแจ้งการเกิดและการให้สัญชาติเด็ก (7_2549)
open
down load
21
แนวทางปฎิบัติในการเปลี่ยนสถานะในเอกลารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น ๒๕๕๕ (ว.7_2555)
open
down load
22
แนวทางปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนของบุคคล
open
down load
23
แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด
open
down load
24
หารือการรับเจ้งเกิดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (57_2545)
open
down load
25
อุ้มบุญ (ว.15_2550)
open
down load
26
ตอบข้อหารือการขออนุมัติแจ้งเกิดเกินกำหนด (119_2545)
open
down load
27
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ (ว.1481_2544)
open
down load
28
การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด (ว.1393)
open
down load
29
การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก (ว.63)
open
down load
สำนักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร .02 791-7527,02 791-7523-5