เรียน ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบันทึกหนังสือรับรอง
การเกิดฉบับคอมพิวเตอร์ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ครั้งแรก เฉพาะ รพ.ใหม่ ต้องโทรศัพท์แจ้งว่าเลขสุดท้ายที่โรงพยาบาล
ออกให้ประชาชนไปแล้ว คือเลขอะไร ที่หมายเลข 02-7917524-25
     

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกา คลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-27917524-25
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักบริหารการทะเบียน E-mail : bora@bora.dopa.go.th
Copyright © 2008 http://e-registration.dopa.go.th all right reserved V. 1.0.0.43